Aktualności


Dzisiaj jest: Poniedziałek
16 Maja 2022
Imieniny obchodzą
Andrzej, Honorat, Jan Nepomucen,
Jędrzej, Szymon, Trzebomysł, Ubald,
Wieńczysław, Wiktorian

Do końca roku zostało 230 dni.
Zodiak: Byk

Bieżące informacje o rekrutacji znajdują się na stronie urzędu miasta

http://zielonagora.pl

https://nabor.pcss.pl/zielonagora/przedszkole/dokumenty

 

 


 

UCHWAŁA NR V.122.2019

RADY MIASTA ZIELONA GÓRA

z dnia 26 lutego 2019 r.


w sprawie zmiany uchwały z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli

 

Na podstawie art. 131 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r., poz. 996 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLVI.570.2017 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 18 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli określa się następujące kryteria oraz przyznaje się następującą liczbę punktów za ich spełnianie:

1) dziecko obojga rodziców pracujących, uczących się w trybie dziennym, prowadzących gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą. Kryterium stosuje się również do pracującego zawodowo lub uczącego się w trybie dziennym rodzica samotnie wychowującego dziecko - 20 punktów;

2) dziecko jednego rodzica pracującego, uczącego się w trybie dziennym, prowadzącego gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą. Kryterium stosuje się do rodziców wspólnie wychowujących dziecko - 5 punktów;

3) dziecko posiadające rodzeństwo:

a) kontynuujące edukację przedszkolną we wskazanym we wniosku publicznym przedszkolu w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, albo

b) kontynuujące edukację w szkole lub innej jednostce oświatowej w zespole edukacyjnym, do którego należy publiczne przedszkole wskazane we wniosku w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, albo

c) dziecko posiadające rodzeństwo wspólnie ubiegające się o przyjęcie do tego samego publicznego przedszkola w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja - 15 punktów;

4) wybrane przedszkole publiczne znajduje się we wniosku:

a) na I preferencji - 50 punktów,

b) na II preferencji - 10punktów,

c) na III preferencji - 2 punkty;

5) dziecko, u którego stwierdzono alergię pokarmową o szerokim zakresie eliminacyjnym produktów, ubiegające się o przyjęcie do publicznego przedszkola specjalizującego się w żywieniu dzieci z alergiami - 30 punktów

6) dziecko poddane obowiązkowym szczepieniom ochronnym określonym w rozporządzeniu ministra w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych lub dziecko, u którego lekarskie badanie kwalifikacyjne daje podstawy do długotrwałego odroczenia obowiązkowego szczepienia ochronnego - 150 punktów.

 

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

1. Spełnianie kryteriów, o których mowa w § 3:

1) pkt 1 i 2 potwierdza się odpowiednio:

a) zaświadczeniem pracodawcy o zatrudnieniu lub o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej,

b) zaświadczeniem szkoły/uczelni o pobieraniu nauki w trybie dziennym,

c) zaświadczeniem o prowadzeniu gospodarstwa rolnego,

d) wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego;

2) pkt 3 i 6 potwierdza się oświadczeniami złożonymi pod rygorem odpowiedzialności karnej. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”;

3) pkt 5 potwierdza się zaświadczeniem lekarza specjalisty o stwierdzonej u dziecka alergii pokarmowej o szerokim zakresie eliminacyjnym produktów spożywczych.2. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów komisja, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zielona Góra.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

 

 

 

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

 

Tomasz Paweł Sroczyński