Aktualności


Dzisiaj jest: Poniedziałek
16 Maja 2022
Imieniny obchodzą
Andrzej, Honorat, Jan Nepomucen,
Jędrzej, Szymon, Trzebomysł, Ubald,
Wieńczysław, Wiktorian

Do końca roku zostało 230 dni.
Zodiak: Byk

 

 

REGULAMIN

ORGANIZACJI PRACY

ZESPOŁU EDUKACYJNEGO NR 2


MIEJSKIEGO

PRZEDSZKOLA NR 30

z Oddziałami Integracyjnymi
„Lokomotywa”

w Zielonej Górze
ul. Tuwima 3 b

 1. Zespół Edukacyjny Nr 2 – Miejskie Przedszkole Nr 9 w Zielonej Górze ul. Partyzantów 22 jest jednostką budżetową finansowaną  z budżetu Miasta Zielona Góra.
 2. Przedszkole jest placówka publiczną
 3. Przedszkole czynne jest 5 dni w tygodniu w godzinach od 600 do 1700 przez 12 miesięcy roku z przerwą wakacyjną na przełomie lipca – sierpnia.
 4. W czasie przerwy wakacyjnej rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do zapewnienia dziecku opieki we własnym zakresie.
 5. W przypadku braku możliwości zapewnienia dziecku opieki rodzice (prawni opiekunowie) mogą ubiegać się o umieszczenie dziecka w przedszkolu zastępczym:- podanie o przedszkole zastępcze składają rodzice (prawni opiekunowie) do dyrektora  wybranego przez siebie przedszkola w terminie do 31 maja każdego roku.- opłatę za przedszkole zastępcze uiszczają rodzice (prawni opiekunowie) z góry w przedszkolu, do którego zostało dziecko skierowane według stawek tam obowiązujących.
 6. Termin przerw urlopowych na każdy rok kalendarzowy ustala organ prowadzący.
 7. Po przeprowadzeniu rekrutacji dyrektor w maju wywiesza listy dzieci przyjętych do przedszkola na następny rok szkolny z podziałem na grupy wg zbliżonego wieku dzieci.

* nauczycielka otwierająca przedszkole o godz. 6.00 przyjmuje dzieci ze wszystkich grup do momentu otwarcia drugiego oddziału o godz. 7.00.

* nauczycielki zamykające przedszkole przyjmuje dzieci z grupy I od godz. 15.00,

a z grupy III o godz. 16.00 do godz. 17.00.

* w okresie niskiej frekwencji dzieci (ferie zimowe, wakacje, okresy przedświąteczne, wysoka zachorowalność dzieci) dyrektor może zlecić łączenie oddziałów.

* nauczyciel egzekwuje od woźnej oddziałowej pomoc w pełnieniu funkcji opiekuńczej w grupie łączonej.

* grupa łączona nie może liczyć więcej nż 25 dzieci.

8. W dni pracujące międzyświąteczne praca wychowawczo - dydaktyczna może być prowadzona jest w ograniczonej liczbie – w grupach łączonych:

- ilość oddziałów w tych dniach uzależniona jest od ilości dzieci zgłoszonych na dany dzień (zgłoszenia przyjmowane są przez nauczyciela grupy)

- liczba dzieci w takim dniu powinna wynosić powyżej 10

- nie spełnienie tego warunku spowoduje, że tego dniach nie będą świadczone usługi dla rodziców zakresie opieki i wychowania dzieci.

9. Przedszkole prowadzi żywienie dzieci i pracowników składające się z trzech posiłków.

Odpłatność za usługi świadczone przez przedszkole na rzecz dzieci pobierana jest w dwóch częściach i stanowi pokrycie:

  • koszt wyżywienia dziecka w przedszkolu (w całości ponoszone przez rodziców)
  • częściowych kosztów utrzymania dziecka w przedszkolu, które ustala organ prowadzący na podstawie Uchwały Rady Miasta Zielona Góra. Koszty te nie podlegają zwrotom w przypadku nieobecności dziecka
   w przedszkolu.

 

 • Wysokość miesięcznych opłat za wyżywienie ustala dyrektor w porozumieniu
  z Radą Rodziców, uwzględniając normy żywienia ustalone przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej oraz aktualne ceny artykułów żywnościowych.

 

 • Zasady zwrotów kosztów za wyżywienie tzw. „odpis” w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, ustala dyrektor według dziennej stawki żywieniowej obowiązującej w danym miesiącu.

 

d)     Zasady udzielania ulg i zwolnień z miesięcznej opłaty wnoszonej przez rodziców za częściowe koszty utrzymania dziecka w przedszkolu, ustalane są przez dyrektora według trybu i sposobu postępowania przy uzyskaniu ulgi oraz obniżenia opłaty za świadczenia realizowane w przedszkolu.

 

e)     Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do regularnego i terminowego uiszczania odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu.

 

f)       Nieterminowe regulowanie należności za pobyt dziecka w przedszkolu egzekwowane będzie na drodze postępowania sądowego.

g)     Dyrektor ma prawo wypowiedzieć umowę, jeśli rodzic nie wnosi opłat

w terminach wskazanych umowie lub zalega z opłatami co najmniej 1 miesiąc.

h)      Opłata za przedszkole ustaje z ostatnim dniem miesiąca, w którym rodzic nie uregulował zaległej opłaty, a umowa została rozwiązana przez Dyrektora.

i)        Odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu jest pobierana przez cały rok szkolny (tj. 1 wrzesień – 31 sierpień) z wyłączeniem przerwy urlopowej.

j)        Zasady odpłatności za wyżywienie pracowników przedszkola regulują odrębne przepisy.

 

10.Czas pracy poszczególnych grup zawodowych określa arkusz organizacji przedszkola opracowywany przez dyrektora na każdy rok szkolny.

 

11. Przedszkole realizuje zadania planu pracy wychowawczo – dydaktycznego przedszkola na dany rok szkolny ściśle z współdziałając z rodzicami (opiekunami),
z organami społecznymi oraz instytucjami kulturalno-oświatowymi zainteresowanymi działalnością przedszkola.

 

12. Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza w przedszkolu organizowana jest odpowiednio do potrzeb i możliwości wychowanków z poszanowaniem ich godności osobistej, religijnej, w poczuciu tożsamości narodowej.

13. Przedszkole realizuje zadania opiekuńcze w zakresie niesienia pomocy psychologicznej, pedagogicznej dzieciom w formie specjalistycznych zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, psychologicznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym.

14. Rekrutacja dzieci na nowy  rok szkolny odbywa się w miesiącu ustalonym prze organ prowadzący. Rodzice (prawni opiekunowie) składają w przedszkolu wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA. Do przedszkola przyjmowane są dzieci od 3 do 6 lat,. Jeśli istnieją miejsca mogą być przyjęte dzieci 2,5letnie.

15. Dziecko powinno być przyprowadzane do godz. 730 i odbieranego godz. 1630z przedszkola  przez rodziców (prawnych opiekunów) lub pełnoletnią upoważnioną osobę zapewniając dziecku pełne bezpieczeństwo.

16. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do stałej współpracy z przedszkolem poprzez:

v     Branie czynnego udziału w zebraniach ogólnych i grupowych.

 

v     Zapoznawanie się z treścią ogłoszeń i komunikatów zamieszczonych
w przedszkolnym „Kąciku dla Rodziców’.

v     Dbanie o estetykę i czystość osobistą własnego dziecka.

v     Zaopatrywanie dziecka w niezbędne przybory do zabaw i zajęć według potrzeb przedszkola.

v     Aktywne włączanie się w społeczne inicjatywy organizowane w przedszkolu.

17. Pełny nadzór nad działalnością przedszkola sprawuje dyrektor.

 

 

Regulamin organizacji pracy Przedszkola wprowadza się w życie mając na uwadze, iż wszystkie podejmowane zabiegi będą służyły dobru dziecka, jego prawidłowemu rozwojowi umysłowemu, fizycznemu i społeczno – emocjonalnemu.

Przestrzegając regulamin obopólnie stworzymy naszym wychowankom warunki do prawidłowego rozwoju i radosnego dzieciństwa