Zielonogórski Program Wyrównywania Szans Edukacyjnych

 

 

Realizacja Zielonogórskiego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży odbywać się będą w gabinecie na I piętrze w przedszkolu nr 30 przez 12 tygodni.

ZAJĘCIA KOREKCYJNO- KOMPENSACYJNE we wtorki i czwartki w godz. 12.00 – 12.30

ZAJĘCIA KOŁA PLASTYCZNEGO w środę w godz. 13.00 – 14.00

 


Zachęcamy do zapoznania się z programem zajęci korekcyjno- kompensacyjnych oraz zajęc koła plastycznego

Program zajęć korekcyjno- kompensacyjnych

 

 

WSTĘP

 

Przedszkole to pierwszy szczebel edukacji dzieci. To tutaj rozpoczyna się intensywny przebieg rozwoju wychowania i uczenia się, co ma ogromne znaczenie w późniejszej edukacji.

Niemalże w każdej grupie przedszkolnej spotyka się dzieci które, mimo wysiłku i starań, nie potrafią poradzić sobie ze zdobyciem przewidzianych  wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego. Przyczyny są różne. Różnice wynikają z różnego tempa i dynamiki dojrzewania poszczególnych funkcji psychicznych, jak również z odmiennych doświadczeń środowiska w którym się one wychowują.  Nie zauważenie w porę pojawiających się trudności i brak odpowiedniej pomocy stanowią przyczynę pogłębiających się niepowodzeń dziecka i braku wiary we własne możliwości. Dlatego tak ważne jest jak najwcześniejsze rozpoznawanie przyczyn trudności w zdobywaniu wiedzy oraz ich eliminowanie.

 

REALIZACJA PROGRAMU

Program zajęć  przeznaczony jest dla dzieci 5 – letnich, u których zaobserwowano i zdiagnozowano zaburzenia w rozwojuw zakresie:

- koordynacji wzrokowo – ruchowej,

- percepcji słuchowej,

- sprawności grafomotorycznej,

- problemów z liczeniem,

- zaburzeń emocjonalno – społecznych.

Zajęcia będą odbywały się w 6 osobowej grupie- 2 razy tygodniowo, po 0,5 godziny

 

CELE PROGRAMU

Celem programu jest umożliwienie dzieciom z zaburzeniami i deficytami rozwoju, zdobycia wiedzy i umiejętności na miarę ich możliwości- zapewnienie lepszych szans edukacyjnych, a także  kształtowanie właściwych interakcji międzyosobowych, kształtowanie postaw otwartości i samoakceptacji.

Osiągnięcie celu nadrzędnego możliwe będzie przy jednoczesnym określeniu celów szczegółowych, które będą warunkiem do jego realizacji.

 

CELE SZCZEGÓŁOWE

 • Wzmacnianie wiary w możliwości każdego dziecka;
 • Ćwiczenie koncentracji uwagi;
 • Kształtowanie umiejętności liczenia, porównywania, segregowania i samokontroli;
  • Rozwijanie percepcji wzrokowej i koordynacji wzrokowo- ruchowej;
  • Rozwijanie percepcji słuchowej i koordynacji słuchowo- ruchowej;
  • Rozwijanie sprawności grafomotorycznej;
 • Kształtowanie u dzieci większej odporności emocjonalnej koniecznej do dobrego radzenia sobie w sytuacjach trudnych, w tym także łagodniejsze znoszenie napięć i frustracji;

PROCEDURY OSIAGANIA CELÓW

 

Osiągnięcie zamierzonych celów uwarunkowane będzie poprzez stosowanie:

 • atrakcyjnych form pracy ( loteryjki. układanki, gry planszowe,  puzzle, dobieranki, zabawy muzyczno- ruchowe),
 • metod( metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz, metoda kinezjologii edukacyjnej P. i G. Dennisonów, ćwiczenia grafomotoryczne wg. Hany Tymichowej,).

Wykorzystanie również programu autorskiego rozwijającego sprawność grafomotoryczną u dzieci w wieku przedszkolnym „Maluję, rysuję, wycinam” - opracowanego przez Alicję Stach oraz programu „ Nie lubię matematyki” autorstwa koleżanki Barbary Wojnakowskiej.

 

TREŚCI PROGRAMU

 

Program jest otwarty na własną inwencję nauczyciela. Daje możliwość takiego korzystania z treści edukacyjnych, by można je było modyfikować i elastycznie dostosować do aktualnych potrzeb dzieci i realizowanej tematyki kompleksowej.

 

I. USPRAWNIANIE PERCEPCJI SŁUCHOWEJ

Kształtowanie wrażliwości słuchowej:

 • rozpoznawanie różnych dźwięków z otoczenia,
 • rozpoznawanie głosów z taśmy CD, oraz ich naśladowanie,
 • odtwarzanie struktur dźwiękowych na podstawie układów przestrzennych;
 • słuchowa analiza podanego rytmu i ruchowe jego odtworzenie przez wyklaskiwanie

wystukiwanie,

 • graficzne odtworzenie wysłuchanego rytmu za pomocą kresek, kółek….

 

Utrwalanie pamięciowych mechanizmów mowy:

 • nauka krótkich  wierszy, rymowanek,
 • powtarzanie długich i krótkich zdań,
 • powtarzanie szeregu wyrazów łatwych i trudnych fonetycznie,
 • powtarzanie cyfr.

 

Doskonalenie wypowiedzi dziecka:

 • utrwalanie poprawnej artykulacji głosek,
 • wdrażanie do mowy zdaniowej,
 • wzbogacanie czynnego słownika dziecka,
 • opowiadanie treści obrazków, historyjek obrazkowych.

 

II. USPRAWNIANIE PERCEPCJI WZROKOWEJ

Kształtowanie ogólnej spostrzegawczości wzrokowej:

Segregowanie, porównywanie, wyróżnianie elementów wyszukiwanie różnic oraz podobieństw między ilustracjami różniącymi się szczegółami

 • dobieranie par jednakowych obrazków ( domino, dobieranki, loteryjki),
 • dobieranie jednakowych figur,
 • wyszukiwanie różnic i podobieństw między obrazkami,
 • segregowanie obrazków w grupy tematyczne,
 • uzupełnianie brakujących elementów w rysunkach,
 • graficzne odtworzenie krótko eksponowanej figury,
 • dobieranie par jednakowych znaków, segregowanie,
 • odtwarzanie układów obrazków, elementów, liter,( wg wzoru),
 • rozpoznanie i wyliczenie z pamięci zaobserwowanych elementów obrazka, układu

figur,

Ćwiczenia orientacji  czasowo- przestrzennej:

 • wyrobienie i utrwalenie orientacji w schemacie własnego ciała,
 • układanie obrazków po lewej i prawej stronie, na górze, na dole wg. instrukcji słownej,
 • pojęcie pór roku, nazw dni tygodnia, miesięcy,
 • wykonywanie prostych ruchów, kreślenie znaków graficznych w powietrzu,
 • powtarzanie sekwencji ruchowych np. podskok- klaśnięcie itp.,
 • określanie położenia przedmiotów w przestrzeni (na, pod, za, przed itp.),
 • kolorowanie obrazka wg instrukcji.

 

III. USPRAWNIANIE FUNKCJI MOTORYCZNYCH

Ćwiczenia manualne:

 • nawlekanie koralików, przewlekanie sznurków, tasiemek,
 • wydzieranki i wycinanki z papieru,
 • składanie techniką orgiami prostych wzorów,
 • modelowanie plasteliny, modeliny, masy solnej.

 

Ćwiczenia usprawniające mięśnie dłoni i drobne mięśnie palców:

 • zamalowywanie małych powierzchni,
 • kopiowanie rysunków,
 • pogrubianie konturów, wodzenie po wzorze,
 • prowadzenie linii między dwiema liniami szerzej rozstawionymi.

Ćwiczenia płynnych, rytmicznych, ciągłych ruchów pisarskich:

 • obrysowywanie szablonów,
 • rysowanie szlaczków,
 • łączenie wyznaczonych punktów linią ciągłą,
 • rysowanie po śladzie.

 

IV. KSZTAŁTOWANIE POJĘĆ MATEMATYCZNYCH

 • łączenie przedmiotów w grupy na podstawie cechy percepcyjnej, np.: wielkości,

kształtu, barwy.

 • klasyfikowanie przedmiotów pod względem jednej lub kilku cech wspólnych,
 • liczenie różnego rodzaju obiektów, przedmiotów z wymienianiem kolejnych

liczebników głównych,

 • porównywanie liczebności zbiorów poprzez ustawianie elementów w pary lub ich

liczenie,

 • uzupełnianie lub dorysowywanie brakującej liczby elementów danego zbioru,
 • rozwiązywanie prostych zadań matematycznych ( przygotowanie do dodawania i

odejmowania), od manipulowania przedmiotami , przez rachowanie na palcach i

innych zbiorach zastępczych,

 • rozgrywanie gier planszowych wspierających matematyczne umiejętności dzieci.

 

ZAKŁADANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

 

Celem programu jest udzielenie pomocy  dzieciom w formie zajęć korekcyjno- kompensacyjnych, aby zapobiegać niepowodzeniom na dalszym etapie edukacyjnym.

 

Przedstawiony powyżej zestaw ćwiczeń to układ zaprojektowanych działań dla dzieci przedszkolnych, mający na celu kształtowanie dojrzałości dziecka poprzez stymulowanie i korygowanie funkcji percepcyjno- motorycznych , oraz ich koordynacji, a także  do rozwijania myślenia matematycznego.

Zakłada się, że dzięki systematycznej pracy, uwzględniającej zasady pracy pedagogicznej,  u dzieci nastąpi wzrost wiadomości i umiejętności, które pozwolą im  na osiąganie pozytywnych wyników i wzbudzą u dziecka wiarę we własne możliwości.

 

EWALUACJA

Ocena efektów podejmowanych działań terapeutycznych dokonywana będzie na

podstawie

 • systematycznej obserwacji dzieci,
 • rozmowy z nauczycielem współprowadzącym grupę,
 • zestawienia wyników diagnozy początkowej i końcowej.

Ewaluacji poszczególnych zajęć i ich atrakcyjności, stopnia trudności itp. dokonywać

będą również dzieci. Umożliwi to ocenę trafności zastosowanych przez nauczyciela

metod, technik, ćwiczeń.

 

 

PLAN ZAJĘĆ KÓŁKA PLASTYCZNEGO WRZESIEŃ-GRUDZIEŃ

PROGRAM KÓŁKA PLASTYCZNEGO

 

Luty

 1. ,,Zwierzęta z pradawnych epok’’- rysowanie węglem na zgniecionym szarym papierze.
 2. ,,Dudek’’- wykonanie pacynki ptaka z rękawicy narciarskiej.
 3. ,,Walentynkowe serce dla milusińskiego’’- modelowanie serca z masy kulkowej, ozdabianie wg. własego pomysłu, mocowanie na smyczy.
 4. ,,Zimowa czapka’’- wykonanie czapki z resztek dzianiny, ozdabianie elementami dekoracyjnymi-wykonanie pompona.

Marzec

 

1.,,Maska z plemiona indiańskiego’’- malowanie pędzlem z gąbki temperami.

2.,,Dekoracyjny półmisek’’- wykonanie wielowarstwowego półmiska z gazet oraz klajstru.

3.Malowanie półmiska według własnego pomysłu farbami plakatowymi, lakierowanie.

4.,,Świateczy stroik’’- modelowanie wikliny, ozdabianie symbolami wiosennymi.

 

Kwiecień

 

1.,,Kwitnące jabłonie’’- wykonanie drzew z korka i krepy.

2.,,Malowane na szkle’’- malowanie butelek farbami do szkła.

3.,,Kwiaty z obcej planety’’- technika frotage .

4.,,Ufoludek’’-wykonanie przybysza z kosmosu z drutu oraz styropianu, wykorzystanie                       wybranych przez siebie materiałów.

 

Maj

1.,,Motyl’’-składanka z papieru.

2.,,Portret mamy’’- malowanie farbą olejną.

3.,,Tapeta’’-projektowanie wzorów tapety na podkładzie z farby klejowej przy pomocy grzebienia, pióra, wykałaczki i palców.

4.,,Przedszkolne arrasy’’- malowanie na tkaninie.