Koncepcja

KONCEPCJI FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU ZESPOŁU EDUKACYJNEGO NE 2 W ZIELONEJ GÓRZE W LATACH 2016 2021

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 30

 

PRIORYTET I: Wychowankowie i uczniowie przygotowując się do kolejnego etapu nauki w twórczy sposób realizują swoje zainteresowania i talenty.

Cel 1.

Zmodyfikowanie systemu przygotowań wychowanków przedszkoli i uczniów szkoły podstawowej tak, by realizowali zadania w twórczy sposób.

Lp.

Zadania

Termin realizacji

Osoby odpowiedzialne

1.

Rozpoznawanie i rozwijanie zdolności artystycznych dzieci: zajęcia plastyczne, teatralne, recytatorskie, wokalne, taneczne- również na zajęciach dodatkowych.

Cały okres kadencji

Wszystkie nauczycielki

2.

Prezentacja osiągnięć dzieci na wystawach, przeglądach, konkursach i uroczystościach.

Cały okres kadencji

Nauczycielki wszystkich grup

3.

Udział dzieci w  Przeglądzie  Tanecznym – MP 24, i w Dniach Piosenki Przedszkolnej – MP 34 i innych konkursach  na terenie miasta.

Cały okres kadencji

Nauczycielki grupy III/5-latki i IV/6_latki

4.

Organizacja stałej galerii sztuki.

Okres 2020/2021

Nauczycielki wszystkich grup

5.

Stworzenie regulaminu „Ligi przedszkolaka” przez nauczycieli z trzech placówek:

Październik  2016

Nauczycielki grupy III/5-latki i IV/6_latki

6.

Zorganizowanie warsztatów plastycznych

pt. „Pani Jesień/Wiosna/Lato”; Jesienny/Zimowy/Wiosenny/Letni pociąg skarbów”, wykorzystanie różnych technik plastycznych.

Okres na rok 2016/2017

Nauczycielki wszystkich grup

7.

Stworzenie przez nauczycieli grup odpowiednich warunków do dalszego rozwoju talentu, zainteresowań wychowanka. Kontynuacja działań w kółkach: plastycznym, muzycznym, teatralnym

Cały okres kadencji

W. Woźniak

K. Sochacka

B. Jendrzejczak

 

Cel 2.

Zorganizowanie „AKADEMII RODZICÓW”

Lp.

Zadania

Termin realizacji

Osoby odpowiedzialne

1

Cykl zajęć aktywizujących rodziców „AKADEMIA RODZICÓW” pod hasłem: „Zgadnij, kim jest moja mama, mój tata”.

cały okres kadencji

Rodzice , dziadkowie,

2

Prezentowanie przez rodziców , dziadków i członków rodziny swoich zainteresowań, pasji, zawodów w ramach realizacji „Gość w przedszkolu”

cały okres kadencji

Nauczyciele wszystkich grup

3

Modyfikacja programu „Gość w przedszkolu”

IX 2016

Teresa Kożdoń

4

Propagowanie czytania dzieciom w ramach akcji „Poczytaj mi mamo i tato”, poszerzenie formuły o spotkania z dziadkami i innymi bliskimi.

cały okres kadencji

Nauczyciele wszystkich grup

5

Współorganizowanie przez rodziców imprez ogólnoprzedszkolnych promujących rodzinę jako, najwyższą wartość w życiu człowieka- piknik „Mamo, tato pobaw się ze mną”, „Dzień babci i dziadka”

 

cały okres kadencji

Nauczyciele wszystkich grup

6

Wolontariat rodziców- angażowanie rodziców do różnych akcji na terenie przedszkola

Cały okres kadencji

Nauczycielki wszystkich grup

7

Quiz z okazji „Dnia Matki i Ojca”- rywalizacja drużyn dzieci i rodziców

Maj /czerwiec 2017 -2018

Nauczycielki wszystkich grup

8

Cykliczne spotkania w przedszkolu lub w zakładzie pracy z rodzicami, babciami, dziadkami

wg zaproszeń lub wizyt

Nauczyciele wszystkich grup

9

Pedagogizacja rodziców poprzez spotkania ze specjalistami- wykorzystanie rodziców i babć na wspólnych spotkaniach np. logopeda, psycholog

Cały okres kadencji

Nauczyciele wszystkich grup

10

Warsztaty prowadzone przez pracowników PPP- rodzice i dzieci-budowanie prawidłowej relacji

Cały okres kadencji

Nauczyciele wszystkich grup

11

Udział rodziców w zajęciach organizowanych dla dzieci- poznanie metod, form, zasad pracy z dzieckiem o obniżonej motywacji do pracy

Cały okres kadencji

Nauczycielki grupy III/5-latki i IV/6latki

12

Udział rodziców w tworzeniu „Kodeksu przedszkolaka” we wszystkich grupach wiekowych

Początek roku szkolnego 2017

Nauczyciele wszystkich grup

12

Podpisywanie kontraktów z rodzicami w celu ochrony dzieci przed przemocą

Okres 2017/2021

Nauczyciele wszystkich grup


Cel 3.

Doskonalenie umiejętności rodziców ukierunkowanych na rozwój zainteresowań dzieci.

Lp.

Zadania

Termin realizacji

Osoby odpowiedzialne

1.

Dostarczanie informacji rodzicom o organizowanych na terenie miasta oraz poza nim imprezach sprzyjających rozwojowi zainteresowań dziecka.

Cały okres kadencji

Nauczycielki wszystkich grup

2.

Udział rodziców w X Przeglądzie Spektakli Teatralnych Rodziców „Kochamy bajki” Teatru Lubuskiego.

Okres na lata czerwiec 2019/ czerwiec 2020

Nauczycielki chętnych grup, rodzice

3

Dostarczanie informacji rodzicom o organizowanych na terenie miasta dla dzieci z talentami: sportowymi np. zajęcia z akrobatyki, piłki nożnej itp.

Cały okres kadencji

Nauczycielki  grup dzieci starszych

 


PRIORYTET II: Zesp
ół Edukacyjny nr 2 poprzez promocję wartości edukacji, kształtuje postawy aktywne wobec wyzwań edukacyjnych i wychowawczych.

Cel 1.

Promowanie działań w obszarze kultury.

Lp.

Zadania

Termin realizacji

Osoby odpowiedzialne

1

Udział w zajęciach i pokazach edukacyjnych organizowanych przez Planetarium Wenus, Centrum przyrodnicze, Mediatekę w Palmiarni i FocusMall.

1X w roku szkolnym na lekcję przyrody

 

Nauczycielki grupy III /5 latki/ i IV /6 latki/

2

Wycieczki do Muzeum Etnograficznego w Ochli, Muzeum Ziemi Lubuskiej, Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Drzonowie.

cały okres kadencji

Nauczycielki grupy III /5 latki/ i IV /6 latki/

3

Wyjścia do Filharmonii, Teatru Lubuskiego dzieci z najstarszych grup.

 

cały okres kadencji

Nauczycielki grupy III /5 latki/ i IV /6 latki/

4.

 

Kontynuacja Przeglądów Recytatorskich „Bajkowy Świat Tuwima”.

 

 

cały okres kadencji

Nauczycielki wszystkich grupy,

5

Kontynuacja organizacji Gali z okazji „Dnia Babci i Dziadka” Zespołu Edukacyjnego nr 2

cały okres kadencji

Nauczycielki grupy III /5 latki/ i IV /6 latki/

 

Cel 2.

Wspieranie działań ZE2 poprzez włączenie, jako sojuszników absolwentów szkoły
i przedszkoli do promocji warto
ści edukacji.

Lp.

Zadania

Termin realizacji

Osoby odpowiedzialne

1

Oglądanie wystaw prac plastycznych uczniów SP 17

1X w roku szkolnym na lekcję przyrody

Nauczycielki grupy III /5 latki/ i IV /6 latki/

2

Pokaz talentów na Festynie Rodzinnym

Maj 2017- 20121

Nauczycielki wszystkich grupy,

3

Absolwenci przedszkola na zajęciach w grupie

Cały okres kadencji

Nauczycielki wszystkich grupy,

4

Udział wychowanków przedszkoli w uroczystościach szkolnych na placu apelowym.

Cały okres kadencji

Nauczycielki grupy III /5 latki/ i IV /6 latki/

 

Cel 3.

Przebudowa stron internetowych szkoły i przedszkoli.

 

Lp.

Zadania

Termin realizacji

Osoby odpowiedzialne

1.

Pozyskanie wśród rodziców  osoby, która podejmie się modyfikacji strony internetowej.

2016 - 2017

wicedyrektor

2.

Uaktualnianie na bieżąco informacji o osiągnięciach, spotkaniach, wycieczkach itp. w poszczególnych grupach wraz ze zdjęciami.

Cały okres kadencji

Katarzyna Sochacka

3.

Stworzenie zakładki grupy (podział, nazwa grupy, wiek,  informacje, fotografia grupowa)

Cały okres kadencji

Katarzyna Sochacka

4.

W zakładce „Kadra” umieszczenie trzech zdań o nauczycielu, czym się charakteryzuje, co lubi itp.

Na bieżąco, przez cały okres kadencji

Katarzyna Sochacka

5.

Informacje promujące działania przedszkola na portalu Gazeta.pl i w bezpłatnych pismach typu ”Co w mieście piszczy”, „ Życie nad Odrą”

Na bieżąco, przez cały okres kadencji

Katarzyna Sochacka

 

Cel 4.

Promowanie wartości uczenia się przez całe życie w środowisku lokalnym.

Lp.

Zadania

Termin realizacji

Osoby odpowiedzialne

1.

Kontynuowanie współpracy z DPS- Jasełka, koncerty, przedstawienia

Cały okres kadencji

Nauczycielki grupy III/5-latki i IV/6-latki

2.

Przegląd recytatorski

Kwiecień 2016-2021

Nauczycielki wszystkich grup

3.

Informacje promujące działania przedszkola na portalu Gazeta.pl i w bezpłatnych pismach typu ”Co w mieście piszczy”, „ Życie nad Odrą”

Na bieżąco, przez cały okres kadencji

Katarzyna Sochacka

4.

Zorganizowanie cyklu pogadanek pt. „ A jak będę duży...”. Podkreślenie wartości uczenia się przez całe życie.

2016-2017

Nauczycielki wszystkich grup

 

PRIORYTET III. Szkoła i przedszkola kształtują postawy i uczą respektowania norm społecznych.

Cel 1.

Kształcenie postawy patriotycznej wśród wychowanków i uczniów.

 

Lp.

Zadania

Termin realizacji

Osoby odpowiedzialne

1.

Zorganizowanie Tygodnia Patriotycznego w przedszkolu, quiz w konwencji „Kocham Cię Polsko”.

Corocznie w maju 2018-2020

Nauczycielki grupy III/5-latki i IV/6-latki

2.

Obchody na terenie przedszkola z okazji Święta Odzyskania Niepodległości

Listopad 2016-2021

Nauczycielki wszystkich grup

3.

Przegląd Recytatorski pt. „Lokomotywą po Polsce”

Kwiecień 2017

Wioletta Woźniak

4.

Zorganizowanie rodzinnych warsztatów plastycznych „Polska w oczach dziecka”

2018-2019

Nauczycielki wszystkich grup

Cel 2.

Wspieranie uczniów i wychowanków nieradzących sobie z emocjami i mających niską samoocenę.

 

Lp.

Zadania

Termin realizacji

Osoby odpowiedzialne

1.

Przeprowadzenie zajęć na temat „Prawa i obowiązki dzieci”

Cały okres kadencji

Nauczycielki wszystkich grup

2.

Tablica informacyjna dla rodziców z informacjami na temat wychowania bez przemocy, możliwości podnoszenia umiejętności wychowawczych.

XI 2016-2021

Nauczycielki wszystkich grup

3.

Wykorzystanie umiejętności i zdolności   tych dzieci, które nie radzą sobie z emocjami, jak również mają niską samoocenę.

Cały okres kadencji

Nauczycielki wszystkich grup

4.

Opracowanie programu „Między porażką a sukcesem”.

2017

Psycholog, logopeda,

K. Sochacka

5.

Kontynuacja współpracy z PPP

Cały okres kadencji

Wicedyrektor

 

Cel 4.

Wsparcie dzieci i rodzin dysfunkcyjnych oraz dzieci o szczególnych potrzebach edukacyjnych.

Lp.

Zadania

Termin realizacji

Osoby odpowiedzialne

1.

Organizację zajęć dla dzieci dysfunkcyjnych wspierających ich rozwój indywidualny

Cały okres kadencji

Dyrektor, wicedyrektor

Nauczycielki wszystkich grup

2.

Nawiązanie współpracy z Zielonogórskim Domem Kultury, Współpraca z ZOK -em

2016-2019

Nauczycielki grupy III/5-latki oraz IV/6-latki

3.

Zakup pomocy dydaktycznych oraz urządzeń dla dzieciom o szczególnych potrzebach edukacyjnych.

Cały okres kadencji

Nauczycielki wszystkich grup

4.

Rozpoznanie indywidualnych potrzeb dzieci i ich rodzin w celu zapewnienia podstawowych środków  - przed-świąteczne akcje charytatywne.

Cały okres kadencji

Nauczycielki wszystkich grup

5.

Kontynuacja zbierania makulatury, baterii oraz nakrętek “Myślimy globalnie – działamy lokalnie”, „Kasztany” w celu wzbogacenia bazy przedszkolnej

Cały okres kadencji

Nauczycielki wszystkich grup