Aktualności


Dzisiaj jest: Poniedziałek
16 Maja 2022
Imieniny obchodzą
Andrzej, Honorat, Jan Nepomucen,
Jędrzej, Szymon, Trzebomysł, Ubald,
Wieńczysław, Wiktorian

Do końca roku zostało 230 dni.
Zodiak: Byk

 

Jest już dostępny raport z ewaluacji zewnętrznej przedszkola.

 

Od 29 września do 29 października 2014 w Zespole Edukacyjnym nr 2, w skład którego wchodzi również nasze przedszkole trwały czynności związane z procesem ewaluacji zewnętrznej wynikającej z nadzoru pedagogicznego. Miały ona na celu umożliwienie gromadzenia kompleksowych  informacji na temat jakości pracy placówki.

Ewaluacji zewnętrznej dokonuje zespół wizytatorów. 
W badaniach (wywiadach i anonimowych ankietach) brali udział dyrektor, wicedyrektor, nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni, dzieci, rodzice, a także instytucje współpracujące z przedszkolem. Prowadzone były również obserwacje: w trakcie zajęć i na placu przedszkolnym.

Na podstawie zebranych danych ewaluatorzy opracowali raport z ewaluacji przedszkola, który został przedstawiony dyrektorowi i członkom rady pedagogicznej. Raport trafił do kuratorium i do władz samorządowych. Jest udostępniony w internecie.

Szczegółowe informacje  na stronie www.npseo.pl w zakładce "zobacz raport swojej szkoły"

 

Ewaluacja zewnętrzna całościowa polega na zbieraniu i analizowaniu informacji na temat funkcjonowania przedszkola w obszarach wyznaczonych przez wymagania państwa:

 

1. Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci.

2. Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się

3. Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.

4. Dzieci są aktywne.

5. Respektowane są normy społeczne.

6. Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji

7. Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych.

8. Promowana jest wartość wychowania przedszkolnego.

9. Rodzice są partnerami przedszkola.

10. Wykorzystywane są zasoby przedszkola i środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju.

11. Przedszkole w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badan zewnętrznych i wewnętrznych.

12. Zarządzanie przedszkolem służy jego rozwojowi.

 

Przedszkole może spełniać te wymagania na pięciu poziomach:

Poziom E - oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez przedszkole.

Poziom D - oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez przedszkole.

Poziom C - oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez przedszkole.

Poziom B - oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez przedszkole.

Poziom A - oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez przedszkole

Ponieważ opracowany raport jest bardzo obszernym dokumentem, tutaj przedstawiamy Państwu jego skróconą wersję.

We wszystkich dwunastu badanych obszarach nasze przedszkole uzyskało poziom  B, co oznacza wysoki poziom spełniania wymagań.

 

Oto tabela obrazująca wyniki:

Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci

B

Przedszkole działa zgodnie z przyjętą przez radę pedagogiczną własną koncepcją pracy, uwzględniającą potrzeby rozwojowe dzieci, specyfikę pracy przedszkola oraz zidentyfikowane oczekiwania środowiska lokalnego (D)

V

Koncepcja pracy przedszkola jest znana rodzicom i przez nich akceptowana. (D)

V

Koncepcja pracy przedszkola jest modyfikowana we współpracy z rodzicami. (B)

V

Koncepcja pracy przedszkola jest realizowana we współpracy z rodzicami. (B)

 

Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się

B

Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są podporządkowane indywidualnym potrzebom edukacyjnym i rozwojowym oraz możliwościom psychofizycznym dzieci. Stosowane metody pracy są dostosowane do potrzeb dzieci i grupy przedszkolnej (D)

 

Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są planowane, monitorowane i doskonalone. Wnioski z monitorowania są wykorzystywane w planowaniu i realizowaniu tego procesu. (D)

 

Wdrażane wnioski z monitorowania procesu wspomagania rozwoju i edukacji dzieci podnoszą efektywność

 

W przedszkolu stosuje się nowatorskie rozwiązania służące rozwojowi dzieci.

B

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego jest realizowana z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobów jej realizacji. (D)

 

W przedszkolu monitoruje się i analizuje osiągnięcia każdego dziecka, uwzględniając jego możliwości rozwojowe, formułuje się i wdraża wnioski z tych analiz. (D)

 

 

Wdrożone wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć dzieci przyczyniają się do rozwijania ich umiejętności i zainteresowań. (B)

 

Modyfikowane w przedszkolu programy wychowania przedszkolnego uwzględniają wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć dzieci oraz rozwój ich zainteresowań. (B)

 

Dzieci są aktywne

B

Dzieci są zaangażowane w zajęcia prowadzone w przedszkolu i chętnie w nich uczestniczą. (D)

 

Nauczyciele stwarzają sytuacje, które zachęcają dzieci do podejmowania różnorodnych aktywności. (D)

 

Dzieci są wdrażane do samodzielności. (D)

 

Dzieci inicjują i realizują działania na rzecz własnego rozwoju. (B)

 

Dzieci uczestniczą w działaniach na rzecz społeczności lokalnej. (B)

 

Respektowane są normy społeczne. Dzieci wiedzą, jakich zachowań się od nich oczekuje. (D)

 

B

Relacje między wszystkimi członkami przedszkolnej społeczności są oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu. Dzieci w przedszkolu czują się bezpiecznie. (D)

 

Dzieci wiedzą, jakich zachowań się od nich oczekuje. (D)

 

Podejmuje się działania wychowawcze mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań. (D)

 

W przedszkolu kształtuje się postawę odpowiedzialności dzieci za działania własne i działania podejmowane w grupie. (D)

 

Podejmowane działania wychowawcze są monitorowane i modyfikowane w razie potrzeb. (D)

 

W przedszkolu, wspólnie z rodzicami, analizuje się podejmowane działania wychowawcze, w tym mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań. Ocenia się ich skuteczność oraz modyfikuje w razie potrzeb. (B)

 

Dzieci wykazują się odpowiedzialnością w działaniu i relacjach społecznych. (B)

 

Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji

B

W przedszkolu rozpoznaje się możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe oraz sytuację społeczną każdego dziecka. (D)

 

Informacje z przeprowadzonego rozpoznania są wykorzystywane w realizacji działań edukacyjnych. Zajęcia rewalidacyjne dla dzieci niepełnosprawnych oraz zajęcia specjalistyczne są odpowiednie do rozpoznanych potrzeb każdego dziecka. (D)

 

Przedszkole współpracuje z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom, zgodnie z ich potrzebami i sytuacją społeczną. (D)

 

W przedszkolu są realizowane działania antydyskryminacyjne obejmujące całą społeczność przedszkola. (D)

 

W opinii rodziców wsparcie otrzymywane w przedszkolu odpowiada potrzebom ich dzieci.

 

Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych

B

Nauczyciele pracują zespołowo i wspólnie planują przebieg procesów edukacyjnych i analizują efekty swojej pracy. (D)

 

Nauczyciele wspólnie rozwiązują problemy, doskonalą metody i formy współpracy. (B)

 

Nauczyciele pomagają sobie nawzajem w ewaluacji i doskonaleniu własnej pracy. (B)

 

Promowana jest wartość wychowania przedszkolnego B

 

Przedszkole prezentuje i upowszechnia informacje o ofercie zajęć prowadzonych w przedszkolu oraz podejmowanych działaniach. Przedszkole informuje środowisko lokalne o celowości i skuteczności podejmowanych przez przedszkole działań. (D)

 

Przedszkole promuje w środowisku lokalnym wartość wychowania przedszkolnego. (B)

 

Przedszkole jest pozytywnie postrzegane w środowisku lokalnym. (B)

 

Rodzice są partnerami przedszkola

B

Przedszkole pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców na temat swojej pracy. (D)

 

W przedszkolu współpracuje się z rodzicami na rzecz rozwoju ich dzieci. (D)

 

Rodzice współdecydują w sprawach przedszkola i uczestniczą w podejmowanych działaniach. (D)

 

Rodzice wychodzą z inicjatywami na rzecz rozwoju dzieci i przedszkola. (B)

 

Przedszkole realizuje inicjatywy rodziców. (B)

 

Wykorzystywane są zasoby przedszkola i środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju

B

Prowadzi się rozpoznanie potrzeb i zasobów przedszkola oraz środowiska lokalnego i na tej podstawie podejmuje się inicjatywy na rzecz ich wzajemnego rozwoju. (D)

 

Przedszkole w sposób systematyczny i celowy, z uwzględnieniem specyfiki jego działania, współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym. (D)

 

Współpraca przedszkola ze środowiskiem lokalnym wpływa na ich wzajemny rozwój. (B)

 

Współpraca przedszkola z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym wpływa korzystnie na rozwój dzieci. (B)

 

Przedszkole w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych B

 

B

W przedszkolu analizuje się wyniki badań zewnętrznych i wewnętrznych dotyczących wspomagania rozwoju i edukacji dzieci. (D)

 

Nauczyciele planują i podejmują działania wychowawcze i edukacyjne z uwzględnieniem wyników ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej. Działania prowadzone przez przedszkole są monitorowane i analizowane, a w razie potrzeby modyfikowane (D)

 

W przedszkolu wykorzystuje się wyniki badań zewnętrznych. (B)

 

W przedszkolu prowadzi się badania wewnętrzne, odpowiednio do potrzeb przedszkola, w tym badania osiągnięć dzieci, które zakończyły wychowanie przedszkolne. (B)

 

Zarządzanie przedszkolem służy jego rozwojowi

B

Zarządzanie przedszkolem zapewnia warunki do rozwoju dzieci. (D)

 

Zarządzanie przedszkolem sprzyja indywidualnej i zespołowej pracy nauczycieli oraz doskonaleniu zawodowemu. (D)

 

Ewaluacja wewnętrzna jest przeprowadzana wspólnie z nauczycielami. (D)

 

W procesie zarządzania, w oparciu o wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego, podejmuje się działania służące rozwojowi przedszkola. (D)

 

Zarządzanie przedszkolem prowadzi do podejmowania nowatorskich działań, innowacji i eksperymentów. (B)

 

Zarządzanie przedszkolem sprzyja udziałowi nauczycieli i innych pracowników przedszkola oraz rodziców w procesie podejmowania decyzji dotyczących przedszkola. (B)

 

Dyrektor podejmuje skuteczne działania zapewniające przedszkolu wspomaganie zewnętrzne odpowiednio do jego potrzeb. (B)

 

 

WNIOSKI:

Wymaganie:

Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci

Poziom spełnienia wymagania: B

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Priorytety i zadania zawarte w koncepcji pracy przedszkola są adekwatne do zidentyfikowanych potrzeb dzieci i środowiska lokalnego. Realizowane działania są spójne z koncepcją pracy przedszkola i Zespołu Edukacyjnego nr 2 w Zielonej Górze. Znajomość przez rodziców koncepcji oraz jej akceptowalność jest duża. Panuje powszechne przekonanie, że rodzice są mocno zaangażowani w realizację oraz w modyfikację koncepcji pracy przedszkola.

 

 

Wymaganie:

Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się

Poziom spełnienia wymagania: B

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Zorganizowana przestrzeń, wyposażenie oraz stosowane metody są adekwatne do rozpoznanych indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych dzieci. Szczególnie widoczne jest to w odniesieniu do dzieci niepełnosprawnych. Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci monitorowane są w przedszkolu systemowo. Wnioski z monitorowania wykorzystuje się do planowania i realizacji tych procesów. W wyniku monitorowania podejmuje się skuteczne działania podnoszące efektywność procesów wspomagania rozwoju i edukacji dzieci. Przedszkole stosuje różne nowatorskie rozwiązania służące rozwojowi dzieci. Należą do nich programy własne, udział w projektach, w tym w transgranicznym, oraz uznane w pedagogice metody pracy. Zastosowane rozwiązania nowatorskie są adekwatne do potrzeb rozwojowych dzieci.

 

Wymaganie:

Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej

Poziom spełnienia wymagania: B

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Organizacja procesów edukacyjnych jest spójna z zalecanymi warunkami i sposobami realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Wszyscy nauczyciele i dyrektor monitorują i analizują osiągnięcia każdego dziecka. Wnioski z tych analiz służą do modyfikacji stosowanych programów wychowania przedszkolnego oraz tworzenia i stosowania programów autorskich, co jest podstawą do projektowania innych efektywniejszych działań wpływających pozytywnie na rozwój umiejętności i zainteresowań dzieci.

 

Wymaganie:

Dzieci są aktywne

Poziom spełnienia wymagania: B

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Wszystkie dzieci aktywnie uczestniczą w zajęciach realizowanych przez przedszkole. Wszyscy nauczyciele stwarzają możliwość podejmowania przez dzieci różnorodnych aktywności, wdrażają dzieci do samodzielności oraz stwarzają sytuacje zachęcające dzieci do inicjowania i realizowania różnorodnych działań na rzecz własnego rozwoju. Dzieci masowo uczestniczą w różnorodnych działaniach na rzecz społeczności lokalnej, tak w wymiarze osiedla, jak i miasta.

 

Wymaganie:

Respektowane są normy społeczne.

Poziom spełnienia wymagania: B

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Cała społeczność przedszkolna darzy siebie nawzajem szacunkiem i zaufaniem, co ma istotny wpływ na bardzo duże poczucie bezpieczeństwa u dzieci. Oddziaływania wychowawcze mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań charakteryzuje się spójnością i konsekwencją działań nauczycieli oraz reagowaniem w każdej sytuacji. Dzieci wiedzą, jakich zachowań się od nich oczekuje są też odpowiedzialne za działania własne i działania podejmowane w grupie. Skuteczność działań wychowawczych zdecydowanie potwierdzają rodzice. Skuteczność jest efektem systemowego monitorowania, analizowania i modyfikowania działań wychowawczych. Rodzice aktywnie uczestniczą w ocenie i modyfikacji działań wychowawczych, w tym szczególnie w celu eliminowania zagrożeń oraz wzmacniania właściwych zachowań, co szczególnie było widoczne w czasie działań związanych z rozwiązywaniem sytuacji kryzysowej. Przedszkole skutecznie kształtuje u dzieci postawy odpowiedzialności w działaniu i w relacjach społecznych. Przejawia się to dużą dozą samodzielności dzieci oraz umiejętności wyrażania empatii.

 

Wymaganie:

Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji

Poziom spełnienia wymagania: B

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

W sposób systemowy rozpoznawane są możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe oraz sytuację społeczną każdego dziecka. Wszystkie działania edukacyjne prowadzone w tym przedszkolu wynikają z wcześniej rozpoznanych potrzeb i możliwości dzieci. Przedszkole nawiązuje adekwatną do potrzeb współpracę z różnorodnymi poradniami i podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom. Cała społeczność przedszkola uczestniczy w użytecznych działaniach antydyskryminacyjnych. W powszechnej opinii rodziców ich dzieci otrzymują adekwatne do ich potrzeb wsparcie.

 

Wymaganie:

Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych

Poziom spełnienia wymagania: B

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

W przedszkolu widocznym jest fakt, że nauczyciele są przyzwyczajeni do zespołowego wykorzystywania informacji, planowania oraz rozumienia różnych punktów widzenia, w tym działania zespołowego, co przejawia się we wspólnej ewaluacji efektów własnej pracy i planowaniu wynikającym z wniosków prowadzonej refleksji. Nauczyciele wyrażają swoją gotowość do uczenia się od innych między innymi prowadzą zajęcia koleżeńskie, tworzą "Giełdę pomysłów" wypełnioną ciekawymi scenariuszami zajęć lub opisem aktywnych metod i technik pracy z dziećmi. Wspólnie też rozwiązują pojawiające się problemy o różnym zakresie, co pozwala na wypracowanie skutecznych sposobów działania i reagowania w sytuacjach często trudnych, a nawet  kryzysowych. W ten sposób przedszkole wypracowało sobie model interdyscyplinarnego reagowania na sytuacje trudne oraz system ich wczesnego rozpoznawania.

 

Wymaganie:

Promowana jest wartość wychowania przedszkolnego

Poziom spełnienia wymagania: B

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Przedszkole buduje pozytywny klimat uczenia się, promując w ten sposób ideę uczenia się przez całe życie. Wykorzystuje różnorodne metody upowszechniania informacji o swoich sukcesach i realizowanych przedsięwzięciach czy projektach. Z tą informacją dociera do szerokiej grupy odbiorców, począwszy od rodziców dzieci w wieku przedszkolnym, po instytucje współpracujące z nim oraz przy okazji współpracy z przedszkolem partnerskim w Cottbus sięga również po odbiorców zagranicznych, tworząc możliwość wzajemnej wymiany doświadczeń i dokonania porównań funkcjonowania różnych systemów oświaty, stając się tym samym jednostką uczącą się.

 

Wymaganie:

Rodzice są partnerami przedszkola

Poziom spełnienia wymagania: B

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

W przedszkolu tworzone są partnerskie relacje między rodzicami, dyrekcją, nauczycielami i pracownikami, przez co uwidacznia się duże zaangażowanie wymienionych podmiotów w ich budowanie. Istnieje tu przestrzeń do zajemnej wymiany myśli, opinii i pomysłów na sprawne funkcjonowanie przedszkola. Rodzice w różnorodny sposób motywowani są do kontaktów z przedszkolem na przykład przez anonimowe wyrażanie opinii w postaci "skrzynki pomysłów", rozmowy(często indywidualne), kontakt mailowy, telefoniczny oraz całą gamę zachęt w postaci upublicznionych podziękowań na tablicach ogłoszeń, Drzewku dobrych serc", listów gratulacyjnych i dyplomów opatrzonych tytułem "Przyjaciel Przedszkola". Partnerstwo rodziców wyraża się także w ich udziale w procesie decyzyjnym, dotyczącym funkcjonowania przedszkola np. opiniowanie planów pracy, tworzenie, analiza i modyfikacja koncepcji pracy przedszkola, podejmowanie szeregu projektów umożliwiających nie tylko pozyskiwanie środków pozabudżetowych na rzecz poprawy jakości pracy przedszkola, ale mających istotny wpływ na rozwój umiejętności i kompetencji dzieci. W placówce istnieje grupa około 30% zaangażowanych rodziców, którzy  inicjują i realizują liczne projekty o różnym charakterze np. cykliczne konkursy rodzinne („Jesienna kompozycja” „Bombka” forma przestrzenna. „Wielkanocne zwierzątka” „Lokomotywa” zabawka), pikniki oraz projekty w ramach współpracy z przedszkolem w Cottbus. Ta grupa rodziców uczestniczyła także w definiowaniu nowych form współpracy zagranicznej nawiązując ścisłą  współpracę ze szkolnym koordynatorem e-twining. Mimo sprzyjającej atmosfery i klimatu do dyskusji, w tym dzielenia się swoimi wskazówkami dotyczącymi pracy przedszkola rodzice przyznają się do swojego braku zaangażowania w podejmowaniu inicjatyw służących rozwojowi placówki.

 

Wymaganie:

Wykorzystywane są zasoby przedszkola i środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju

Poziom spełnienia wymagania: B

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Przedszkole prowadzi aktywną współpracę z różnymi podmiotami środowiska lokalnego wykorzystując zasoby własne i zasoby środowiska na rzecz  wzajemnego rozwoju. Obopólnie płynąca korzyść z prowadzonej współpracy służy tworzeniu i wzbogacaniu warunków przebiegu procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego oraz korzystnie wpływa na harmonijny rozwój dzieci. Współpraca przebiega wielotorowo, zarówno na poziomie wzajemnego informowania o zakresie i efektach swojego działania, jak również na poziomie wspólnego organizowania wielu przedsięwzięć. W związku z czym udaje się w pełni wykorzystać wzajemny potencjał i uzyskać wymierne korzyści dla współpracujących ze sobą stron.

 

Wymaganie:

Przedszkole w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych

Poziom spełnienia wymagania: B

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Przedszkole zabiega o efektywność swoich działań i procesów w nim zachodzących przez wykorzystanie informacji płynących z różnego rodzaju badań wewnętrznych i zewnętrznych w celu podnoszenia własnych kompetencji. Monitoruje i wdraża działania na podstawie wniosków prowadzonych analiz. Każde badanie prowadzi do właściwego wnioskowania i planowania kolejnych działań, w tym działań naprawczych. Uwzględnianie wyników analizy danych pochodzących z różnych źródeł badawczych pozwala nauczycielom efektywnie organizować procesy edukacyjne i wychowawcze zgodnie z potrzebami dzieci i przedszkola.

 

Wymaganie:

Zarządzanie przedszkolem służy jego rozwojowi

Poziom spełnienia wymagania: B

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania:

Przyjęta przez dyrektora strategia zarządzania przedszkolem sprzyja jego rozwojowi. Nauczyciele, rodzice i pracownicy przedszkola są włączani do procesu decyzyjnego w istotnych sprawach placówki. Dzięki zarządzaniu opartemu na wzajemnej otwartości, zaufaniu i partnerstwie nauczyciele są motywowani do pracy zespołowej oraz indywidualnego rozwoju. Pozytywny klimat samokształcenia sprzyja podejmowaniu przez nich działań nowatorskich i innowacyjnych, czego przykładem są liczne programy autorskie realizowane w przedszkolu, efektywnie wpływające na rozwój dzieci i ich lepsze przygotowanie do kolejnego etapu kształcenia. Dyrektor pełni rolę koordynatora i propagatora działań na rzecz rozwoju placówki, aktywnie pozyskując sojuszników zewnętrznych w środowisku lokalnym, którzy mogą wesprzeć działania przedszkola. Efektem zaangażowania dyrektora jest powszechnie komunikowany bardzo dobry stan bazy lokalowej i wyposażenia, a placówka cieszy się dobrą opinią w środowisku lokalnym.

 

Działania podjęte po ewaluacji całościowej w Miejskim Przedszkolu Nr 30

z Oddziałami Integracyjnymi „Lokomotywa”:

 • Kontynuacja realizacji projektów „Niebieska kokarda”. Comiesięczne przygotowywanie potraw przez dzieci, „Stoliczku nakryj się „ – degustacja wykonanych potraw przez rodziców.
 • Na ostatnich zebraniach w większym gronie rodziców dokonać ewaluacji naszej koncepcji /uwzględniając inicjatywy rodziców, opracować nowe zadania na przyszły rok szkolny/ - większa odpowiedzialność i wpływ rodziców koncepcję.
 • Przeprowadzić w przedszkolu akcję „Cała Polska czyta dzieciom”, każdy rodzic ma przeczytać bajkę w grupie swojego dziecka /rozpoczęliśmy już te akcję/. Rodzice chętnie czytają bajki dzieciom w grupie do której chodzi jego dziecko. Szczęścia
  i dumy dziecka z tego, że dziś czytał jego tata lub mama nie da się opisać.

Pozostałe dzieci mobilizują w swoich rodziców do wzięcia jak najszybciej udziału w tym przedsięwzięciu.

 • „Mały naukowiec” , program współpracy z rodzicami „Gość w przedszkolu”

Zapraszanie rodziców do wykonania w przedszkolu prostych doświadczeń oraz do podzielenia się swoimi pasjami, przybliżenie swoich zawodów itp.

 • Kontynuacja konkursów rodzinnych – chcielibyśmy, aby wszystkie rodziny brały udział w konkursach – rodzice więcej czasu spędzały razem wykonując określone zadania.
 • Udział w budżecie obywatelskim 2015r. – Modernizacja placu zabaw MP 30.
 • Zorganizować warsztaty z logopedą i psychologiem /proste zabawy logopedyczne, wyeliminowanie butelek, miksowanych pokarmów, ćwiczenia z wykorzystaniem elementów W. Scherborne/
 • Organizowanie zajęć otwartych /aby rodzic mógł zobaczyć swoje dziecko na tle grupy: jak zachowuje się, jak pracuje, jaką ma wiedzę i umiejętności. Krótkie zajęcie, wspólna praca rodzica z dzieckiem/.
 • Zgłosić innowację pedagogiczną do kuratorium „Przegląd Recytatorski – Bajkowy Świat Tuwima”